Kozijnenmetvoordeel.nl

Kozijnen tegen een zacht prijsje

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

KOZIJNENMETVOORDEEL.NL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

1. Kozijnenmetvoordeel.nl : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is een onderdeel van Sander Turlings Projectbegeleiding te Nijmegen onder nummer: KVK: 57560927

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Kozijnenmetvoordeel.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen Kozijnenmetvoordeel.nl en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Kozijnenmetvoordeel.nl zich heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden.

5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Kozijnenmetvoordeel.nl uit te voeren werkzaamheden, waaronder niet-limitatief begrepen stuc-, stukadoors- en metselwerkzaamheden, het plaatsen of aanleggen van vloeren, deuren, kozijnen en puien.

6. Zaken: alle in het kader van de werkzaamheden te gebruiken en door of namens Kozijnenmetvoordeel.nl aan te leveren producten.

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Kozijnenmetvoordeel.nl en de opdrachtgever.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Kozijnenmetvoordeel.nl , derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de ondertekende offerte afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de offerte.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft elke offerte een geldigheidsduur van 30 dagen na het uitbrengen daarvan.

2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever digitaal geaccordeerde offerte per mail is ontvangen. De offerte kan uitsluitend onverkort en ongewijzigd door de opdrachtgever worden aanvaard, tenzij Kozijnenmetvoordeel.nl anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | TOLLERANTIES EN TERMIJNEN

1. In het aanbod vermelde eigenschappen van de zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd c.q. gebruikt. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten welke de opdrachtgever, gelet op

de redelijkheid en billijkheid, behoort te dulden. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.

2. Kozijnenmetvoordeel.nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen opleverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Kozijnenmetvoordeel.nl vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Kozijnenmetvoordeel.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Kozijnenmetvoordeel.nl een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst relevant is, tijdig, juist en volledig aan Kozijnenmetvoordeel.nl te verstrekken.

2. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:

* de door Kozijnenmetvoordeel.nl te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Kozijnenmetvoordeel.nl dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Kozijnenmetvoordeel.nl zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;

* de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van de zaken;

* de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de zaken;

* alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

* voor zover van toepassing: dat Kozijnenmetvoordeel.nl tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.

3. De opdrachtgever staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de zaken van de opdrachtgever waarmee of waaraan in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt. Elke aansprakelijkheid van Kozijnenmetvoordeel.nl voor schade als gevolg van gebreken aan de zaken van de opdrachtgever is uitgesloten.

5. Indien de opdrachtgever voor uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het aanleveren van materialen of andere zaken, dan dient de opdrachtgever alle benodigde zaken tijdig op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking van Kozijnenmetvoordeel.nl te stellen.

6. Indien de werkzaamheden op verschillende dagen worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever Kozijnenmetvoordeel.nl op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen voor de opslag van de zaken, gereedschappen en andere materialen.

7. Kozijnenmetvoordeel.nl dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie die voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn.

8. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Kozijnenmetvoordeel.nl , onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van

de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Kozijnenmetvoordeel.nl zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Kozijnenmetvoordeel.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Kozijnenmetvoordeel.nl gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Kozijnenmetvoordeel.nl op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Kozijnenmetvoordeel.nl de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Kozijnenmetvoordeel.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kozijnenmetvoordeel.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. | RECLAMES EN GARANTIE

1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat Kozijnenmetvoordeel.nl een daartoe strekkende mededeling heeft gedaan aan de opdrachtgever, dan wel redelijkerwijs voor de opdrachtgever kenbaar is dat de werkzaamheden zijn afgerond.

2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of Kozijnenmetvoordeel.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden aan Kozijnenmetvoordeel.nl te worden gemeld. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Kozijnenmetvoordeel.nl te worden gemeld.

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en/of afname van bestelde zaken bestaan.

4. De garantie op geleverde zaken is beperkt tot de door de fabrikant van de zaken meegeleverde fabrieksgarantie, welke door Kozijnenmetvoordeel.nl aan de opdrachtgever wordt overgedragen. Garantie op de profielen: 10 jaar. Garantie op hang- en sluitwerk: 5 jaar. Garantie op de montagewerkzaamheden: 5 jaar.

5. Het bepaalde in lid 4 laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Kozijnenmetvoordeel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

3. Indien Kozijnenmetvoordeel.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde

gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Kozijnenmetvoordeel.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Kozijnenmetvoordeel.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Kozijnenmetvoordeel.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Voorts is Kozijnenmetvoordeel.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kozijnenmetvoordeel.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Kozijnenmetvoordeel.nl ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien Kozijnenmetvoordeel.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De offerte geeft een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de prijsfactoren, waaronder begrepen de prijs van de te verrichten werkzaamheden, de prijs van materialen, alsmede reis- en voorrijkosten.

2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Kozijnenmetvoordeel.nl , zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien zulks noodzakelijk blijkt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Kozijnenmetvoordeel.nl de afspraken hieromtrent afzonderlijk schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomen.

3. Kozijnenmetvoordeel.nl is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen. In afwijking van de vorige zin en onverminderd het bepaalde in lid 2, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Kozijnenmetvoordeel.nl uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te komen.

4. De overeenkomst wordt aangegaan door het digitaal accepteren van de offerte. Er wordt door Kozijnenmetvoordeel.nl een deel factuur verzonden die betaald dient te worden op de door Kozijnenmetvoordeel.nl voorgeschreven wijze inclusief vermelding van de factuurnummer. De eerste deelfactuur omvat 65% van de totale kosten die in de offerte staan omschreven ter waarde van feitelijke kosten voor de productie van de te verkrijgen kozijnen, pui(en) en/of deuren en indien nodig de materiaalkosten voor cosmetische aanpassingen. De leveringstermijn die is opgenomen in de offerte gaat pas in als de eerste deelfactuur is overgemaakt op de rekening van Kozijnenmetvoordeel.nl De tweede deelfactuur omvat 35% van de totale kosten voor transport en eventuele kosten voor montage, hulpmaterialen en optionele overige kosten die in de offerte zijn opgenomen. De tweede deelfactuur dient uiterlijk 3 dagen na de dag van levering op locatie ( bij geen montage ) of oplevering ( bij montage werkzaamheden ) overgemaakt te worden op de rekening van Kozijnenmetvoordeel.nl

5. Indien naar het oordeel van Kozijnenmetvoordeel.nl gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Kozijnenmetvoordeel.nl gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande betaling volledig is voldaan.

8. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Kozijnenmetvoordeel.nl , is Kozijnenmetvoordeel.nl , behoudens het bepaalde in artikel 7, na oplevering van de werkzaamheden niet langer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken hem kunnen worden toegerekend en bovendien de opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en bovendien de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

2. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:

* een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;

* een gebrek aan een zaak van de opdrachtgever waaraan de werkzaamheden worden verricht;

* iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;

* een andere omstandigheid die niet aan Kozijnenmetvoordeel.nl kan worden toegerekend.

3. Ingeval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van door Kozijnenmetvoordeel.nl ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dient de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die hulppersoon tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van Kozijnenmetvoordeel.nl , deze in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens Kozijnenmetvoordeel.nl doet gelden.

4. Kozijnenmetvoordeel.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

* de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

* de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kozijnenmetvoordeel.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kozijnenmetvoordeel.nl toegerekend kunnen worden;

* redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid van Kozijnenmetvoordeel.nl mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst.

6. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Kozijnenmetvoordeel.nl wordt uitgekeerd.

7. Behoudens artikel 7:23 lid 2 BW ten aanzien van consumenten, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kozijnenmetvoordeel.nl één jaar.

8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kozijnenmetvoordeel.nl , zal de opdrachtgever Kozijnenmetvoordeel.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Kozijnenmetvoordeel.nl c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Kozijnenmetvoordeel.nl geleverde zaken.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Kozijnenmetvoordeel.nl geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de opdrachtgever verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Kozijnenmetvoordeel.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Kozijnenmetvoordeel.nl of door Kozijnenmetvoordeel.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Kozijnenmetvoordeel.nl is bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kozijnenmetvoordeel.nl aangewezen om van geschillen kennis te nemen.